Zásady zpracování osobních údajů

Společnost K.V. DOORS s.r.o. se sídlem: Rosnice 66, 360 17 Karlovy Vary, IČ: 26363895, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 15481, jako správce osobních údajů (dále jen „Společnost”) Vás tímto v souladu nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje o zpracování Vašich osobních údajů, které Společnost zpracovává jako správce ve smyslu Nařízení.

I. Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:

 • Vaší identifikace za účelem uzavření smlouvy a jejího následného plnění (např. proto, že jste kontaktní či jednající osobou uvedenou ve smlouvě).
 • Identifikace zboží a služeb, fakturace a placení.
 • Plnění zákonných povinností Společnosti (daňové zákony, zákon o účetnictví…).
 • Vymáhání nároků ze smlouvy a obrana proti nárokům, výkonu podnikatelské činnosti a ochrany majetku a bezpečnosti.
 • Pokud jste od nás zakoupili zboží či službu, nebo nám udělili souhlas se zasíláním obchodních sdělení, pak i pro to, abychom Vám zasílali informace o našich produktech, službách a událostech a novinkách týkajících se našich produktů.
 • Fungování našich webových stránek.

II. Právní základ pro zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu:

 • Jednání o uzavření smlouvy.
 • Plnění smlouvy.
 • Plnění zákonných povinností Společnosti.
 • Oprávněného zájmu Společnosti na výkonu podnikatelské činnosti, uplatnění právních nároků a obraně proti nim a na ochraně majetku.
 • Vašeho souhlasu, pokud jste nám jej udělili, abychom Vám zasílali informace.

III. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Zpracováváme Vaše:

 • Identifikační a kontaktní údaje.
 • Údaje o zboží a službách a dodací údaje.
 • Fakturační a platební údaje.
 • Údaje z komunikace mezi Společností a Vámi.
 • Údaje získané při registraci na našich webových stránkách.
 • Údaje získané pomocí cookies a další technologií na webu.
 • Pokud nás osobně navštívíte, pak zpracováváme i kamerové záznamy z našich prostor.

IV. Příjemci osobních údajů

Vaše údaje nebudou předávány třetím stranám s výjimkou předání:

 • Pro účely řádného plnění smlouvy (např. dopravci).
 • V případech, kdy to Společnosti ukládá zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci.
 • Osobám, které Společnosti poskytují služby pro účely řádného plnění smlouvy, plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy a k ochraně jejích zájmů (vzdělávací, personální služby, auditoři atp.).

V. Poučení o vašich právech

Máte za podmínek uvedených Nařízení právo požadovat od Společnosti přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud Společnost při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Máte též za podmínek uvedených Nařízení právo vznést námitky proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodů přímého marketingu nebo oprávněného zájmu Společnosti.

Pokud jste nám udělili souhlas se zasíláním informací o našich produktech, službách a událostech a novinkách týkajících se našich produktů, máte právo jej kdykoli odvolat. Pokud Vám tyto informace zasíláme proto, že jste od nás zakoupili zboží či službu, máte právo vznést námitky proti tomuto použití Vašich kontaktních údajů, a my jej ukončíme.

Svá práva (např. odvolání souhlasu či námitky), dotazy či připomínky můžete uplatnit prostřednictvím:

 • dopisem doručeným na adresu sídla Společnosti
 • e-mailem na adresu: prodej@kvdoors.cz

VI. Podrobné informace

Podrobné informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete v Zásadách zpracování osobních údajů pro obchodní partnery a další osoby na https://kvdoors.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju/.